© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

Kripto Özel Yazılım Çözümleri

İşletmelere özel sorunlar özel çözümler gerektirir. Butik yazılım çözümlerinde eşsiz sistemler geliştiriyoruz.

Demo Talebinde Bulun

Nas?l al???yoruz ?

Proje Geli?tirme A?amalar?m?z

Tan??ma ve Sunum

Tan??ma ve Sunum

ncelikle sizi ofisinizde ziyaret edip size yapt???m?z baz? projeler hakk?nda bilgiler ieren zel bir sunum haz?rl?yoruz. Firmam?z? ve zmlerimizi tan?tan k?sa bilgiler veriyoruz.

?? Analizi ve Bilgi Toplama

?? Analizi ve Bilgi Toplama

?irketinizin i? analizini yap?p, sorunlar?n?z?n kayna??n? ara?t?r?yoruz. Kaynaklar?n?z?n daha verimli ve etkin kullan?m? iin nas?l bir sistem geli?tirebiliriz? sorusuna yan?t ar?yoruz.

Yaz?l?m Geli?tirme ve Devreye Alma

Yaz?l?m Geli?tirme ve Devreye Alma

Srekli dirsek temas? ile size zel geli?tirdi?imiz yaz?l?m zmlerinin tam olarak etkin kullan?lmas? ve fayda sa?lamas? iin gerekli tm personel e?itiminizi tamaml?yor ve sisteminizi devreye al?yoruz.

Neden Web Tabanl? Yaz?l?m ?

Bulut Yaz?l?mlar?n Avantajlar?

Esnek Yap? ve Raporlama

Geli?tirdi?imiz tm sistemler diledi?iniz an ihtiyaca gre yeni modller eklenerek srekli gncellenebilir esnek yap?dad?r. Bu sayede proje devreye al?nd?ktan sonra olu?an yeni ihtiyalara an?nda uyum sa?lay?p h?zl? bir ?ekilde gncellenebilir.

Diledi?iniz kriterlerde diledi?iniz formatlarda raporlar sunuyoruz. Ay sonu mali durum ve gn sonu, deme raporlar?n? belirli saatlerde otomatik olarak yollayarak ?irkette olmasan?z bile tam kontrolnz sa?l?yoruz.

Esnek Yap? ve Raporlama
Kripto Yazılım

Global Eri?im ve S?n?rs?z Dil

Farkl? lkelerdeki al??anlar?n?z iin dil seeneklerimiz mevcuttur. Hatta farkl? dillerde evraklar?, raporlar? ve ?kt?lar? alabilirsiniz. Tercmelerimiz, yeminli tercmanlar taraf?ndan yap?lmaktad?r. Sisteme dil eklemek ok basittir. Yeni bir dil eklemek iin evirilerinizin oldu?u metin dosyas?n? sisteme yklemeniz yeterlidir.

?nternetin oldu?u her yerden size verilen kullan?c? bilgileriyle sisteme anl?k olarak eri?ebilirsiniz. Herhangi bir n kurulum VPN, ya da ba?ka bir ek ba?lant? program? gerektirmez. Bylece masraflar?n?z ve ba?lant? karma?as? azal?r.

Global Eri?im ve S?n?rs?z Dil
Kripto Yazılım

Kolay Eri?im ve Yedekleme

?nternete ?kabilen her trl cihazdan sisteme eri?ebilirsiniz. Sistemlerimiz tamamen mobil grnm uyumludur ve grntlendi?i ekran?n llerine gre kendini ayarlar. 7/24 deste?imiz sayesinde ihtiya duydu?unuz her an yan?n?zday?z.

Sistemlerimiz otuz dakikada bir defa olarak yedek almaktad?r. Bu sayede internet dnyas?n?n olas? tehlikelerinden verilerinizi olabildi?ince s?k? koruyoruz.

Kolay Eri?im ve Yedekleme
Kripto Yazılım

Sonu Olarak Bilgi ve Analizin Yard?m?

Sorunlar?na geici de?il kal?c? zmler reten, a??n teknolojilerine ayak uyduran, gelece?e dair daha emin kararlar verebilen, karar almadan nce kar??la?abilece?i tm riskleri en aza indiren, zaman ve emekten ciddi tasarruflar sa?layan, bu sayede daha de?erli yat?r?mlar yapabilen ba?ar?l? bir i?letmeye dn?yorsunuz.

Karum Bili?im

Sistemlerimizin Baz? zellikleri

Otomatik Maaş Hesaplama

Tek Tuşla Bordro Hazırlama

Sözleşme Kıyaslama

Mobil Uyumlu Tasarım

Personel Özlük Bilgileri

Esnek Tanımlama Kolaylığı

Manuel Müdahale Edebilme

Personele Plan Atama

Gelişmiş Esnek Raporlar

Puantaj Raporları

Şu An İçerdeki Personel

Online Cihaz Yönetimi

Geçiş Kontrol Cihaz Kayıtları

Mesaiye Kalan Personel

PDKS Yönetimi

Cihazdan Veri Alma

Genel Şirket Tanımları

Kullanıcı Detayı ve Logları

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sözleşme Detayları

Taşerona Örnek Gönder

Revize Talepleri

Karşılaştırmalı Önizleme

Şantiye Bilgileri

Evrak Arşivi

Taşeron Bilgileri

Sınırsız Dil Seçeneği

7/24 Whatsapp Destek

Mail İçerik Ayarları

Otomatik Borçlandırma

Elektrik ,Su , Gaz Tahakkukları

Tahsilatların Takibi

Aidat Tahakkukları

Demirbaş Tahakkukları

Ceza Tahakkukları

Nakit İşlemler

Transfer İşlemleri

Excel Veri Aktarımı

Proje&Blok

Mağaza Yönetimi

Sunum Dosyaları

TVye Sunum Ekleme

Reklam Yönetimi

QR Kod ile Giriş

... ve daha fazlası.